header
صفحه اصلی | چرا رئیسی | چرا ادامه دولت | شبکه استانی | اخبار | یاداشت ها

خسارت برجام

بنابراین، برجام خاصیتش نگاه داشتن تحریم ها بود، نه برداشتن آنها!
خسارت برجام

آمریکا هند و کره شمالی را از تحریم ایران معاف کرد.
اگر یادتان باشد قبل از برجام نیز اوباما برخی کشورها را از تحریم ایران معاف کرد.
این یعنی اگر برجام این وسط نبود، امروز کشورهای متعددی از تحریم ها معاف بودند و عملا تحریمی نبود.
بنابراین، برجام خاصیتش نگاه داشتن تحریم ها بود، نه برداشتن آنها!