header
صفحه اصلی | چرا رئیسی | چرا ادامه دولت | شبکه استانی | اخبار | یاداشت ها

مجید عمرانی پسر حسن روحانی وارتباط او با آمد نیوز

آمد نیوز توسط فردی که همیشه پشت پرده بوده و هست خوراک دهی میشود!!
مجید عمرانی پسر حسن روحانی  وارتباط او با آمد نیوز

خیلی مهم

☑️آمد نیوز توسط فردی که همیشه پشت پرده بوده و هست خوراک دهی میشود!!

✅مجید عمرانی پسر جناب حسن روحانی در انگلیس بسر میبرد !!بعد از اینکه روحانی رییس جمهور شد به ایران برگشت چون مجید عمرانی کسی بود  که هیچ کس از هویتش خبر نداشت و بهترین فرد برای گوش سوم بودن هست!!

✅مجید عمرانی در دفتر ریاست جمهوری به کار گرفته شد و بطور خیلی خودجوشی اطلاعات خیلی سری قبل از همه چیز بدست آمدنیوز میرسید تا خبرای ساختمان ریاست جمهوری رو منعکس کند !!

✅مجید عمرانی اجازه دسترسی به همه اسناد طبقه بندی رو شده داشت و هرکاری ک میخواست میکرد و جالب تر اینکه تعدادی ازین اسنادا یهو سر از کانال آمدنیوز در میاورد!!!

✅درساختمان جمهوری بطور خودجوش هرکسی یه کلمه علیه روحانی حرف میزد روحانی علم غیب پیدا میکرد و اخراجش میکرد!!

✅نزدیک انتخابات مجید عمرانی بطور خیلی خودجوش از ایران خارج میشود و کنگره امریکا بطور خودجوش اعلام میکنه بحث سر تحریما متوقف شد و به بعد انتخابات موکول شد!!!

✅مجید عمرانی بعد از پیروزی روحانی باز بطور خودجوش به ایران برمیگردد و باز بطور خودجوش وارد امنیتی ترین مکان ها میشود و همه اسناد امنیتی زیر دست عمرانی میرود و آمدنیور بطور خیلی اتفاقی به تمامی اسناد دسترسی پیدا میکند !!!

✅علت اینکه آمدنیوز نه فیلتر میشود و ن اخلال میشود اینه پشت پرده آمدنیوز یه خودی هست و این کانال توسط یه خودی خوراک سازی میشود تا جامعه رو بسوی دوقطبی هل بدن تا اب گل آلود و آماده برای ماهیگری شود  

✅در اینکه مجید عمرانی در انگلیس چیکار میکرده با کیا در ارتباط بود هیچ گزارشی نیست و این هیچ گزارشی نبودن مشکوک هست که چطور یه نفر اونجا فعالیت میکند ولی هیچی در مورد دیداراش و ارتباطاتش نباشد جز اینکه طرف خیلی مهارت داشته باشه و سازمان امنیت انگلیس دستش تو مخفی کاری این موضوع تو کار باشه!